การออกแบบกราฟิก

งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นป้ายบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ โฆษณา ภาพยนต์ ฯลฯ นักออกแบบจะใช้การทางศิลปะและวิธีการ ทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร

วิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ โดยการนำเอารูปภาพประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการสื่อความหมาย

ความหมายของการออกแบบกราฟิก

เป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการรับรู้ประเภทอื่น งานกราฟิกที่ดีต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ดีด้วย นับตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการออกแบบกราฟิกด้วย เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

คุณค่าของงานกราฟิก

งานกราฟิกชิ้นนี้จะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลให้เกิดความสนใจและยอมรับในขณะเดียวกันก็ยังแสดงถึง

 1. เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
 2. สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
 3. ช่วยทำให้เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น
 4. ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
 5. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 6. ทำให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้สนกระทำและความคิด

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิก

 1. การออกแบบที่ดีทำให้ข้อมุลที่กระจัดกระจายมีระเบียบมากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง
 2. ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน
 3. ช่วยสร้างสรรค์สัญลักษณ์ทางสังคม เพื่อให้สื่อความหมายร่วมกัน
 4. ช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 6. ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมทางความหมาย
 7. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ
 8. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

หลักการออกแบบกราฟิก งานออกแบบเพื่อติดต่อสื่อสาร เป็นงานที่เน้นการสื่อสารถึงกัน ด้วยภาษาและภาพที่รับรู้กันได้ เช่น การออกแบบหนังสือ โปสเตอร์ งานโฆษณา ในการออกแบบจึงควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

ความง่าย

ง่ายต่อการผลิต

ง่ายต่อการออกแบบ

ง่ายต่อการนำไปใช้

ง่ายต่อการสื่อความหมาย

ความเป็นเอกภาพ

การเน้น

ความสมดุล

เพื่อให้งานกราฟิกมีคุณค่าทางความงาม มีความน่าเชื่อถือและสามารถแสดงเอกภาพของการสื่อความที่ดีได้อย่างเต็มที่ องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยทำให้กราฟิกมีความโดดเด่นและน่าสนใจ นักออกแบบจึงใช้หลักและวิธีการทางศิลปะเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณาจากรูปแบบตัวอักษรและขนาตัวอักษรมาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการสื่อสารความหมายมากที่สุด

จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ศึกษาและรวบรวมในบมที่ 2 สามารถวิเคราะห์และสรุปกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ ที่มีลักษณะทางจิตภาพที่ตรงกับกลุ่ม Generation Y ดังนี้

ด้ายกายภาพ

กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นวัยที่กำลังจะจบการศึกษา ช่วงอายุ 23 – 35 ปี ฐานะ ปานกลาง – ดี เพศ ชาย หญิง

Generation Y

เป็นคนในยุคที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตกำลังเจริญก้ามหน้าอย่างมาก คนกลุ่มนี้ชื่นชอบงานด้านไอที มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นคนมองโลกในแง่ดี แต่ไม่ค่อยมีความอดทน คิดไวทำไวตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่องไวด้านจิตภาพ

 • อยากรู้อยากลอง
 • ต้องการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ
 • สร้างเสริมอาชีพให้กับตนเอง